دبیرخانه رویداد چشم انداز نوآوری در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف شروع به کار نمود. این رویداد که توسط مرکز نوآوری محصول پژوهشکده به اجرا گذاشته شده است در ۹-۱۰ مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

این رویداد قصد دارد تا با ترسیم چشم انداز نوآوری در صنعت به معرفی، توسعه و ترویج ابزارهای موردنیاز در دستیابی به این اهداف بپردازد. در این راستا ضمن بهره برداری از ابزارهای توسعه و ترویج دانش تخصصی نوآوری و ارائه تجربیات ارزشمند بین المللی و داخلی در این حوزه، به رویکرد نوآوری باز و پتانسیل شرکتهای فناور نیز در این حوزه توجه ویژه شده است. بطوری که با برپایی اولین نمایشگاه اختصاصی شرکتهای فناور، دانش بنیان و استارت آپ های فعال در این صنعت، گردهمایی ویژه ای از توانمندیهای اکوسیستم نوآوری در این حوزه گرد هم آمده است. ضمناً با برگزاری بزرگترین چالش نوآوری باز در صنعت، تلاش خواهد شد تا ارتباط ویژه ای میان نیازمندیهای صنعت و توانمندیهای شرکتهای فناور و دانش بنیان ایجاد شده و در نهایت با ارزیابی و انتخاب طرحهای فناورانه و نواورانه برتر توسط متخصصان صنعت و دانشگاه، از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد.