مهندس جعفر ربیعی

عضو شورای سیاستگذاری

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس