مهندس حسن آقاکثیری

عضو شورای سیاستگذاری

رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته