دکتر پاک سرشت

دکتر سعید پاک سرشت

عضو شورای سیاستگذاری

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران