دکتر شهاب الدین آیت اللهی

عضو کمیته علمی

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شریف