دکتر علی ملکی

دبیر علمی همایش

قائم مقام پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف