دکتر فلور شایق

عضو شورای سیاستگذاری

رئیس گروه فناوری و نوآوری پژوهشگاه نفت