دکتر محمد بازارگان

عضو کمیته علمی

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شریف