دکتر محمد فاضلی

عضو شورای سیاستگذاری

مشاور وزیر نیرو در امور برنامه ریزی راهبردی و توسعه پایدار