دکتر محمد ناطق

رئیس شورای سیاستگذاری

رئیس مرکز نوآوری محصول پژوهشکده سیاستگذاری شریف