دکتر مهدی احمد خان بیگی

عضو شورای سیاستگذاری

مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت