دکتر مهدی پاکزاد

دکتر مهدی پاکزاد

عضو شورای سیاستگذاری

دبیر شواری عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)