مهندس سید صالح هندی

عضو شورای سیاستگذاری

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران