مهندس ابراهیم طالقانی

عضو شورای سیاستگذاری

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران