هادی اسدی

رئیس کمیته اجرایی همایش

مدیرعامل شرکت فناوران نواندیش ویژن